09916857670
0

چطور متوجه عیب آبگرمکن دیواری بشوم؟

آیا می دانید که اجزاء یک آبگرمکن دیواری کدام اند؟

ارتباط بین اجزاء چگونه است؟ یک آبگرمکن دیواری چگونه کار می کند؟

مثلث احتراق در آبگرمکن چگونه تشکیل می شود؟

چرا وقتی شیر آب گرم را باز می کنیم مشغل روشن می شود؟

چرا وقتی شیر آب گرم را می بندیم آبگرمکن خاموش می شود؟

برای راهنمایی شما در پیدا کردن عیب و تعمیر آبگرمکن در این فصل به ترتیب زیر عمل شده است.

فهرست این مقاله ( با کلیک روی هر عنوان به آن قسمت منتقل می شوید) : مخفی کردن

1- نشانه عیب

الکترود جرقه زدن، جرقه نمی زند.

عیب های احتمالی

وایر دارای قطعی است.

اتصال وایر از محل خود جدا شده است.

اتصال وایر شل است.

نوک الکترود جرقه زن کثیف است.

چینی الکترود شکستگی دارد.

فندک پیزو الکتریک خراب است.

روش های برطرف کردن عیب

وایر را تعویض کنید.

اتصال وایر را در محل خود قرار دهید.

اتصال وایر را محکم کنید.

نوک الکترود جرقه زن را تمیز کنید.

الکترود را تعویض کنید.

فندک را تعویض کنید.

2- نشانه عیب

شمعک روشن نمی شود.

عیب احتمالی

شیر پروانه ای بسته است.

صافی شمعک گرفته است.

مجرای نازل شمعک گرفتگی دارد.

روش های برطرف کردن عیب

شیر پروانه ای را باز کنید.

صافی شمعک را تعویض کنید.

نازل شمعک را تمیز کنید.

3- نشانه عیب

شمعک خاموش می شود.

عیب احتمالی

ترموکوپل خراب است.

مهره ترموکوپل شل است.

شیر مغناطیسی خراب است.

شعله شمعک کوتاه است.

روش های برطرف کردن عیب

ترموکوپل را تعویض کنید.

مهره ترموکوپل را محکم کنید.

شیر مغناطیسی را تعویض کنید.

مسیر عبور گاز تا شمعک را تمیز کنید.

4- نشانه عیب

شعاه شمعک کوتاه و زرد رنگ است.

عیب احتمالی

صافی شمعم گرفته است.

مجرای نازل شمعک گرفتگی دارد.

صافی مجرای هئای کثیف است.

روش های برطرف کردن عیب

صافی شمعک را تمیز کنید.

نازل شمعک را تمیز کنید.

صافی و مجرای هوا را تمیز کنید.

5- نشانه عیب

شیر آب گرم باز است، ولی مشعل روشن نمی شود.

عیب احتمالی

گاز ساختمان قطع است.

شیر ربع گرد گاز آبگرمکن بسته است.

شیر پروانه ای بسته است.

صافی آب گرفتگی دارد.

دیافراگم رگولاتور آب خراب است.

شیر تنظیم دما بیش از اندازه باز است.

شیپوره رگولاتور آب گرفتگی دارد.

شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد.

لوله دیافراگم گرفتگی دارد.

لوله مبدل گرمایی گرفتگی دارد.

روش های برطرف کردن عیب

اطلاع دادن به شرکت گاز نسبت به وصل شدن گاز اقدام کنید.

شیر گاز را باز کنید.

شیر پروانه ای را باز کنید.

صافی آب را تمیز کنید.

دیافراگم را تعویض کنید.

شیر را تنظیم کنید.

شیپوره را تمیز کنید.

شیر را تمیز کنید.

لوله را تمیز کنید.

مبدل را رسوب زدایی کنید.

6- نشانه عیب

بعد از بازکردن شیر آب گرم مشعل بلافاصله روشن نمی شود.

عیب احتمالی

شیر احتراق آهسته خراب است.

شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد.

اورینگ سوپاپ اصلی گاز خراب است.

فشار گاز ورودی به آبگرمکن کم است.

شعله شمعک کوتاه است.

روش های برطرف کردن عیب

شیر احتراق آهسته را تعویض کنید.

شیر احتراق آهسته را تمیز کنید.

اورینگ سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

با هماهنگی شرکت ملی گاز فشار گاز تنظیم شود.

به ردیف مربوط به رفع عیب شعله کوتاه شمعک مراجعه کنید.

7- نشانه عیب

بعد از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی مشعل بلافاصله خاموش نمی شود.

عیب احتمالی

لوله دیافراگم گرفتگی دارد.

شیر احتراق آهسته خراب است.

شیپوره گرفتگی دارد.

اورینگ سوپاپ اصلی خراب است.

روی ساقه سوپاپ آب رسوب وجود دارد.

خاصیت فنر سوپاپ اصلی گاز از بین رفته است.

روش های برطرف کردن عیب

لوله دیافراگم را تمیز کنید.

شیر احتراق آهسته را تعویض کنید.

شیپوره را تمیز کنید.

اورینگ سوپاپ اصلی را تعویض کنید.

ساقه سوپاپ آب را تمیز کنید.

فنر سوپاپ اصلی را تعویض کنید.

8- نشانه عیب

بعد از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی مشعل خاموش نمی شود.

عیب احتمالی

لوله آب گرم مصرفی ترکیدگی دارد.

لوله دیافراگم گرفتگی دارد.

خاصیت فنر سوپاپ اصلی گاز از بین نرفته است.

واشر اورینگ سوپاپ اصلی گاز خراب است.

واشر اورینگ ساقه سوپاپ آب خراب است.

روش های برطرف کردن عیب

پس از پیدا کردن محل ترکیدگی، آن را ترمیم کنید.

لوله دیافراگم را تمیز کنید.

فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

واشر اورینگ سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

واشر اورینگ ساقه سوپاپ آب را تعویض کنید.

9- نشانه عیب

مشعل با شعله کوتاه روشن می شود.

عیب احتمالی

فشار گاز ورودی کم است.

شیر ربع گرد گاز ابگرمکن به طور کامل باز نیست.

شیر پروانه های کاملا باز نیست.

خاصیت فنر سوپاپ آب از بین رفته است.

روش های برطرف کردن عیب

با هماهنگی شرکت ملی گاز تنظیم شود.

شیر ربع گاز آبگرمکن را کاملا باز کنید.

شیر پروانه های را کاملا باز کنید.

فنر سوپاپ آب را تعویض کنید.

10- نشانه عیب

بعد از بسته شدن آبگرم مصرفی شعله به طور کامل خاموش نمی شود.

عیب احتمالی

سوپاپ پلاستیکی خروجی آب خراب است.

لوله دیافراگم گرفتگی دارد.

دیافراگم خراب شده است.

شیپوره گرفتگی دارد.

شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد.

اورینگ میله سوپاپ آب خراب شده است.

واشر سوپاپ اصلی گاز خراب است.

نشیمن گاه سوپاپ اصلی گاز مشکل دارد.

روش های برطرف کردن عیب

سوپاپ پلاستیکی خروجی آب را تعویض کنید.

لوله دیافراگم را تمیز کنید.

دیافراگم را تعویض کنید.

شیپوره را تمیز کنید.

شیر احتراق آهسته را تمیز کنید.

اورینگ میله سوپاپ آب را تعویض کنید.

واشر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

اورینگ میله سوپاپ گاز را تعویض کنید.

رگولاتور گاز را تعویض کنید.

11- نشانه عیب

دبی آب گرم مصرفی خروجی از شیر مخلوط کم است.

عیب احتمالی

فشار آب ورودی به آبگرمکن کم است.

شیر ورودی آب به آبگرمکن کاملا باز نیست.

فیلتر آب آبگرمکن، گرفتگی دارد.

مجرای شیر تنظیم دما، گرفتگی دارد.

نشیمن گاه ساق سوپاپ آب ناصاف است.

مجرای ساق سوپاپ آب گرفتگی دارد.

شیپوره گرفتگی دارد.

فنر سوپاپ اصلی گاز خاصیت خود را از دست داده است.

مجرای خروجی آب از رگولاتور به مبدل گرمایی گرفتگی دارد.

لوله مبدل حرارتی رسوب دارد.

فیلتر شیر پیسوار گرفتگی دارد.

مجرای کارتریج شیر آب گرم مصرفی گرفتگی دارد.

روش های برطرف کردن عیب

پس از بررسی برای تامین فشار آب اقدام کنید.

شیر ورودی آب به ابگرمکن را کاملا باز کنید.

فیلتر اب ابگرمکن را تمیز کنید.

مجرای شیر تنظیم دما را تمیز کنید.

رگولاتور اب را تعویض کنید.

مجرای ساق سوپاپ آب را تمیز کنید.

شیپوره را تمیز کنید.

فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید.

مجرای خروجی آب از رگولاتور به مبدل گرمایی را تمیز کنید.

لوله مبدل حرارتی را رسوب گیری کنید.

فیلتر شیر پیسوار را تمیز کنید.

مجرای کارتریج شیر آب گرم مصرفی را تمیز کنید.

12- نشانه عیب

آبگرمکن نشست گاز دارد.

عیب احتمالی

پیچ هواگیری گاز شل است.

واشر پیچ هواگیری گاز خراب است.

بدنه رگولاتور گاز سوراخ یا ترک دارد.

اورینگ نشیمن گاه شیر برقی خراب است.

پیچ چندراهه گاز شل است.

واشر مجموعه شیر گاز خراب است.

مغزی گازبندی شل است.

اورینگ مغزی گازبندی خراب است.

واشر بین چندراهه و مشعل خراب است.

چندراهه سوراخ یا ترک دارد.

لوله رابط شمعک سوراخ است.

مهره اتصال شمعک شل است.

واشر مجرای گاز خروجی از رگولاتور به شمعک خراب است.

واشر شیر مغناطیسی خراب است.

درپوش شیر مغناطیسی شل است.

اورینگ بین رابط چندراهه و رگولاتور گاز خراب است.

اورینگ شیر پروانه ای خراب است.

سطح شیر مخروطی (مغزی شیر گاز) ناصاف است.

مهره سرشیلنگی رگولاتور گاز شل است.

واشر سرشیلنگی رگولاتور گاز خراب است.

اتصال سرشیلنگی گاز به شیر ربع گرد گاز نشتی دارد.

شیلنگ گاز سوراخ است.

روش های برطرف کردن عیب

پیچ هواگیری گاز را محکم کنید.

واشر پیچ هواگیری گاز را تعویض کنید.

بدنه رگولاتور گاز را تعویض کنید.

اورینگ نشیمن گاه شیر برقی را تعویض کنید.

پیچ چند راهه گاز را محکم کنید.

واشر مجموعه شیر گاز را تعویض کنید.

مغزی گازبندی را محکم کنید.

اورینگ مغزی گازبندی را تعویض کنید.

واشر بین چند راهه و مشعل را تعویض کنید.

چند راهه را تعویض کنید.

لوله رابط شمعک را تعویض کنید.

مهره اتصال شمعک را محکم کنید.

واشر مجرای گاز خروجی از رگولاتور به شمعک را تعویض کنید.

واشر شیر مغناطیسی را تعویض کنید.

درپوش شیر مغناطیسی را محکم کنید.

اورینگ بین رابط چند راهه و رگولاتور گاز را تعویض کنید.

اورینگ شیر پروانه های را تعویض کنید.

شیر مخروطی (مغزی شیر گاز) را تعویض کنید.

مهره سرشیلنگی رگولاتور گاز را محکم کنید.

واشر سرشیلنگی رگولاتور گاز را تعویض کنید.

اتصال سرشیلنگی گاز به شیر ربع گرد را محکم کنید.

13- نشانه عیب

آبگرمکن نشت آب دارد.

عیب احتمالی

مهره رابط به رگولاتور آب شل است.

واشر مهره رابط به رگولاتور آب خراب است.

درپوش رگولاتور آب شل است.

واشر درپوش رگولاتور آب خراب است.

بدنه رگولاتور آب سوراخ یا ترک دارد.

دنده درپوش رگولاتور آب خراب است.

دنده محل ورود آب به رگولاتور آب خراب است.

دیافراگم رگولاتور آب خراب است.

قاب برنجی سوراخ یا ترک دارد.

محل نصب شیر احتراق آهسته ترک دارد.

اورینگ محور شیر تنظیم دما خراب است.

اورینگ شیر احتراق آهسته خراب است.

مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی شل است.

واشر مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی خراب است.

لوله مبدل گرمایی سوراخ است.

مهره لوله خروجی آب گرم از مبدل شل است.

واشر لوله خروجی آب گرم از مبدل خراب است.

شیر احتراق آهسته شل است.

روش های برطرف کردن عیب

مهره رابط به رگولاتور آب را محکم کنید.

واشر مهره رابط به رگولاتور آب را تعویض کنید.

درپوش رگولاتور آب را محکم کنید.

واشر درپوش رگولاتور آب را تعویض کنید.

بدنه رگولاتور آب را تعویض کنید.

درپوش رگولاتور آب را تعویض کنید.

بدنه رگولاتور آب را تعویض کنید.

دیافراگم رگولاتور آب را تعویض کنید.

قاب برنجی را تعویض کنید.

بدنه رگولاتور آب را تعویض کنید.

اورینگ محور شیر تنظیم دما را تعویض کنید.

اورینگ شیر احتراق آهسته را تعویض کنید.

مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی را محکم کنید.

واشر مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی را تعویض کنید.

مبدل گرمایی را تعویض کنید.

مهره لوله خروجی اب گرم از مبدل را محکم کنید.

واشر لوله خروجی آب گرم از مبدل را تعویض کنید.

شیر احتراق آهسته را محکم کنید.

14- نشانه عیب

در حالت بسته شدن گاز، مشعل به طور کامل خاموش نمی شود.

عیب احتمالی

سطح جانبی مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) ناصاف است.

در محل مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) جرمی وجود دارد.

روش های برطرف کردن عیب

مغزی شیر گاز را تعویض کنید.

محل مغزی شیر گاز را تعویض کنید.

15- نشانه عیب

دسته شیر گاز در حالت شمعک قرار دارد اما مشعل روشن می شود.

عیب احتمالی

سطح جانبی مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) ناصاف است.

در محل مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) جرمی وجود دارد.

روش های برطرف کردن عیب

مغزی شیر گاز را تعویض کنید.

محل مغزی شیر گاز را تمیز کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *