09916857670
0

چگونه چای ساز برقی خراب خود را تعمیر کنیم؟

چای ساز برقی

آشنا با چای ساز

قبل از استفاده از این دستگاه، دستور العمل های دفترچه راهنما را به دقت بخوانید. 

این دستگاه منحصرا برای استفاده در منرل و اهداف پیش بینی نشده طراحی شده و برای استفاده ی صنعتی مناسب نیست.

برای اطلاع از ولتاژ مصرفی دستگاه، حتما برچسب اطلاعات کف پایه ای آن را ببینید.

دستگاه را فقل به پریز مناسب وصل کنید و دستگاه را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.

چای ساز برقی
چای ساز برقی

طریقه باز و بسته کردن چای ساز معمولی

مطابق تصویر زیر میزان آب را می توان با استفاده از نشانگر میزان آب بر روی هر دو طرف کتری خواند.

مقدار آب لازم نباید بیشتر از خط MAX حداکثر 25/1 لیتر باشد.

پس از تنظیم مقدار آب، کتری را روی سکوی شارژ قرار دهید.

با زدن کلید روی دستگیره کتری، چراغ نشانگر روشن شده و برق وارد المنت کتری می شود تا آب را گرم کند.

کلید روی دسته طوری طراحی شده که با ایجاد بخار در هنگام جوشیدن آب، عمل کرده و به حالت اول بر می گردد و دستگاه خاموش می کند.

برای برق دار شدن مجدد کتری، حتما باید دوباره کلید را بزنید.

برای اینکه صفحه گرم نگهدارنده قوری برق دار شود، باید کلید زیر دسته ی سمت چپ سکوی شارژ را بزنید.

زیر قوری را روی صفحه گرم نگهدارنده قرار دهید تا از کتری داخل آن آب بریزید.

پس از قطع شدن برق کتری به وسیله ترموستات، کتری را از سکوی شارژ جدا کنید.

دقت کنید در زمانی که برق کتری وصل است کتری را از ترمینال سکوی شارژ جدا نکنید چون بین ترمینال کتری و سکوی شارژ جرقه ایجاد شده و پلاتین ها معیوب می شوند.

با برداشتن کتری از روی سکوی شارژ، محل اتصال برق کتری و سکوی شارژ به خوبی دیده می شوند.

سه تیغه ی کف کتری را که با اتصال آن ها به تیغه کف سکوی شارژ، اتصال برق کتری برقرار می شود.

کف سکوی شارژ را نشان می دهد. در این حالت پایه ها، محل ورود سیم رابط برق و نحوه قرار گرفتن سیم در کف سکوی شارژ برای ایجاد بست رفع کشش در سیم و پلاک مشخصات فنی سکوی شارژ خوبی دیده می شوند.

مشخصات فنی درج شده در زیر کتری را نشان می دهد.

مدل : TS 2000

قدرت: 30W/2000W

ولتاژ: V220

فقط مصرف خانگی

برای باز کردن در کتری، اهرم را به وسیله انگشت به طرف دسته کتری بکشید تا ضامن در از بدنه جدا شود.

با جدا شدن ضامن در از بدنه، در را به طرف بالا بکشید تا از بدنه جدا شود. در این حالت فیلتر یا صافی داخل کتری دیده می شود.

فیلتر یا صافی از نوع پلاستیک بوده و به صورت توری ساخته شده است و اجازه عبور ذرات ریز املاح را دهانه خروجی کتری نمی دهد.

این ذرات ممکن است از المنت یا بدنه داخلی کتری چای ساز جدا شده باشند.

فیلتر را از جلوی مجرای خروجی چای گرفته و به طرف بالا بکشید تا از داخل شیار مربوطه خارج شود.

قسمت داخلی کتری چای ساز را که المنت آن به صورت لوله ای و قابل تعویض می باشد.

مشخصات فنی این المنت به صورت minus:220 minus:50V 2000W می باشد.

طریقه باز و بسته کردن چای ساز دیجیتالی

برای شروع کار عملی و پیدا کردن عیب دستگاه و رفع آن، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد و ابتدا دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.

سیم های رابط اهم متر را به دو شاخه برق ورودی به دستگاه وصل کنید. در این حالت چون کلید دستگاه خاموش است، اهم متر مدار قطع را نشان می دهد.

برای ادامه آرمایش، کلید کتری را استارت کنید و مجددا مقاومت دستگاه را اندازه گیری کنید.

پس از استارت کلید کتری، سیم های رابط اهم متر به دو شاخه کتری وصل شده و اهم متر مقدار Omega:27 را نشان می دهد که نشان دهنده سالم بودن المنت است.

آزمایش اتصال بدنه دستگاه انجام شده است. برای این کار ابتدا یک سر اهم متر را به بدنه دستگاه و سر دیگر آن را به یکی از شاخک های دوشاخه برق ورودی وصل می کنیم.

در این حالت اهم متر قطع را نشان می دهد و بیانگر این است که این سیم اتصال بدنه ندارد.

یک سر اهم متر را به بدنه دستگاه و سر دیگر آن را به سیم دیگر دو شاخه برق ورودی وصل می کنیم.

در این حالت نیز اهم متر مدار قطع را نشان می دهد و بیانگر این است که این سیم نیز اتصال بدنه ندارد.

پس از برداشتن قوری از روی صفحه گرم نگهدارنده، کتری را با احتیاط به طرف بالا بلند کرده و آن را از سکوی شارژ جدا کنید.

محل اتصال برق ورودی و محل اتصال سکوی شارژ به کتری به خوبی قابل مشاهده می باشند.

محل اتصال برق ورودی کتری چای ساز را نشان می دهد. در ضمن برای بازکردن کف کتری کافی است که سه عدد پیچ چهارسوی کف را باز کنید.

سکوی شارژ از قسمت های زیر تشکیل شده است.

A: سیم رابط سه رشته 

B: قسمت برق رسانی به کتری

C: صفحه نمایش مقدار درجه حرارت

E: بدنه و متعلقات آن

قبل از هرگونه تعمیرات در لوازم برقی، ابتدا سیم رابط ورودی را با اهم متر آزمایش کرده و از سلامت آن آگاه شوید.

برای این کار ابتدا سیم های رابط اهم متر را به دو سر سیم ارت وصل کنید. در این حالت اتصال برقرار است.

اهم متر را به ترتیب به ابتدا و انتهای هر یک از دو رشته ی سیم های رابط متصل کرده و مقاومت هر یک را به طور جداگانه اندازه گیری کنید و از سلامت سیم رابط اطمینان حاصل کنید.

در این حالت اهم متر باید عدد صفر را نشان دهد.

طریقه باز و بسته کردن سکوی شارژ

با پیچ گوشتی چهارسوی برقی، پیچ اطراف قاب زیر دستگاه باز شده است.

پس از باز شدن پیچ های اطراف و آخرین پیچ چهارسوی وسط، قاب کف دستگاه آزاد می شود.

با باز شدن تمام پیچ های نگهدارنده قاب کف دستگاه، به راحتی می توانید قاب را به طرف بالا بلند کنید.

قسمت بالای قاب را به طرف بالا حرکت دهید تا از قسمت پایین جدا شود. در این حالت سیم کشی داخل دستگاه به خوبی دیده می شود.

قاب را از جای خود خارج کنید. در این حالت قسمتی از کف قاب که روی المنت قرار می گیرد را مشاهده می کنید که به وسیله یک ورق نسوز عایق بندی شده است.

برجستگی های کف و نحوه قرار گرفتن ورق نسوز عایق بر روی آن ها را مشاهده می کنید که اجازه نمی دهد حرارت المنت به قاب دستگاه آسیبی برساند.

طرف دیگر سکوی شارژ را نشان می دهد. در این حالت برق ورودی به سکوی شارژ کتری، نحوه ی قرار گرفتن المنت، برد کنترل حرارت و پریز برق ورودی به دستگاه را مشاهده می کنید.

پست صفحه گرم نگهدارنده قوری در این حالن نیز چگونگی قرار گرفتن المنت، فیوزهای حرارتی و سنسور حرارتی نسبت به یکدیگر را مشاهده می کنید.

با یک پیچ گوشتی چهار سوی برقی، پیچ های محکم کننده برق الکترونیکی به بدنه را باز کنید تا برد آزاد شود.

برد الکترونیکی 180 درجه چرخانیده شده است. در این حالت طرف دیگر برد الکترونیکی را مشاهده می کنید.

برای خارج کردن سر سیم ها از ترمینال ورودی، باید به وسیله یک پیچ گوشتی دوسوی کوچک ضامن قفل کن سر سیم را آزاد کرد تا سر سیم را آزاد کرد تا سر سیم ها از ورود ترمینال جدا شوند.

برای بیرون آوردن المنت گرم نگهدارنده قوری، ابتدا توسط یک پیچ گوشتی چهارسو، دو پیچ مربوط به اهرم نگهدارنده المنت را باز کنید تا المنت آزاد شود.

پیچ های اهرم نگهدارنده المنت باز شده و المنت آزاد گردیده است و به راحتی می توان آن را از جای خود خارج کرد.

دوعدد فیوز حرارتی با روکش نسوز که به دو بازوی المنت متصل شده اند. همچنین یک سنسور حرارتی بین بازوی المنت وجود دارد.

مقدار تحمل فیوز حرارتی نشان می دهد که 192 درجه سانتی گراد می باشد.

برای آزمایش اتصال بدنه المنت، یک سر اهم متر را به یکی از سیم های ورودی المنت و سر دیگر اهم متر را به بدنه المنت وصل کرده و مقاومت آن را اندازه گیری کنید.

اهم متر مدار قطع را نشان می دهد که نشانه نداشتن اتصالی در بدنه المنت است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *