09916857670
0

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مرحله 1- نکات امنیتی

قبل از شروع مراحل اجرای کار دو شاخه سیم رابط را از پریز برق بیرون بیاورید و برای جلوگیری از برخورد اشیای تیز و برنده و سر هویه ی داغ با سیم رابط، سیم پنکه را جمع کنید.

هنگام خرید پنکه برای جلوگیری از صدمه دیدن کودکان، نمونه ای را انتخاب کنید که شبکه های محافظ آن مطابق تصویر یا مشابه آن دارای منافذ کوچک باشد.

هنگام خرید پنکه برای جلوگیری از صدمه دیدن کودکان، نمونه ای را انتخاب کنید که شبکه های محافظ آن مطابق تصویر یا مشاله آن دارای منافذ کوچک باشد.

مرحله 2

برای ثابت کردن و تغییر جهت وزش باد پنکه از دکمه ی تعبیه شده روی دستگاه استفاده کنید و مطابق تصویر با فشار دادن دکمه به سمت پایین و یا کشیدن آن به سمت بالا دستگاه را ا»اده ی کار کنید و هرگز با دست، سمت گردان دستگاه را نچرخانید زیرا به چرخ دنده ی آن آسیب می رسد.

مرحله 3

برای باز کردن مهره نگهدارنده پروانه ی خنک کننده، جهت حرکت پروانه را در زمان کار دستگاه ملاک قرار دهید و مهره نگهدارنده را در همان جهت مطابق تصویر باز کنید.

مرحله 4

قبل از باز کردن اتصال های سیم رابط اجزای الکتریکی، الکترونیکی و الکترومکانیکی پنکه، نقشه مونتاژ مدار الکتریکی دستگاه را مطابق تصویر یادداشت و ترسیم کنید.

مرحله 5

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

در صورت استفاده از بست فلزی، برای جلوگیری از اتصال سیم های رابط و عایق بندی آن از عایق پلاستیکی مطابق تصویر استفاده کنید.

مرحله 6

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

قبل از بیرون آوردن استاتور از درپوش سمت محور یا جلوی موتور، مطابق تصویر محل قرار گرفتن سیم های رابط موتور را با مازیک نشانه گذاری کنید.

مرحله 7

هنگام بیرون آوردن هسته ی استاتور از داخل درپوش سمت محور موتور، به محل نصب پیچ های درپوش ضربه نزنید.

مرحله 8

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

قبل از بیرون آوردن واشر لاستیکی ابتدا پین فلزی را از محور موتور بیرون بیاورید.

مرحله 9

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

پین فلزی نگهدارنده پروانه ی خنک کننده را مطابق تصویر اول با انبر قفلی مناسبی محکم بگیرید و با حرکت چرخشی، آن را از محور روتور بیرون بیاورید.

هنگام سوار کردن قطعات مکانیزم تغییر جهت وزش باد، ابتدا چرخ دنده ها را مطابق تصویر دوم گرس کاری کنید.

برای جلوگیری از تاب برداشتن محور روتور از سمبه و چکش برای بیرون آوردن پین استفاده نکنید.

مرحله 10

مطابق تصویر محور مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه را طوری نصب کنید که ساچمه ها دقیقا در محل خود قرار گیرند.

توجه

نکته: 

1. قبل از شروع کارت نکات ایمنی بالا را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

2. در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوطر به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

3. به هشدار های کار با دستگاه توجه کنید و کلیه نکات ایمنی را که قبلا فرا گرفته اید مجددا به کار ببرید.

مرحله 11- روش باز کردن پروانه ی خنک کننده

قبل از شروع این مرحل دو شاخه رابط پنکه را از پریز برق بیرون بیاورید.

دستگاه پنکه نشان داده شده در تصوبر را دقیقا مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه ی باز کردن صحیح دستگاه را از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل کنید.

مرحله 12

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مطابق تصویر پست قفل کننده ی شبکه های محافظ جلو و عقب پروانه ی خنک کننده را باز کنید تا هر دو محافظ از یکدیگر جدا شوند.

مرحله 13

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

پس از برداشتن شبکه ی محافظ جلوی پروانه، مطابق تصویر با یک دست پروانه را نگه دارید و با دست دیگر مهره نگه دارنده ی پروانه در جهت فلش (جهت حرکت عقربه های ساعت) باز کنید.

مرحله 14

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

در تصویر اول مهره نگهدارنده پروانه را که از محور باز شده است، مشاهده می کنید.

پس از تمیز کردن قسمت بیرونی محور، مطابق تصویر دوم پروانه را به ارامی از محور روتور بیرون بیاورید.

مرحله 15

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

شبکه پلاستیکی پشت پروانه ار که با پیچ گوشتی در تصویر نشان داده شده به منظور تقویت و استحکام بیشتر پروانه تعبیه شده است. در این تصویر محل قرار گرفتن پین روی محور روتور را مشاهده می کنید.

مرحله 16- روش باز کردن شبکه ی محافظ عقب پروانه ی خنک کننده

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مطابق تصویر اول به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های نگهدارنده شبکه ی محافظ عقب پروانه را باز کنید.

پس از باز کردن دو عدد پیچ نگهدارنده، بوش های پلاستیکی را مطابق تصویر دوم از محل نصب آن ها بیرون بیاورید.

مرحله 17

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

شبکه محافظ را مطابق تصویر اول با دست بگیرید و به ارامی آن را از محل نصب خارج کنید.

در تصویر دوم شبکه های محافظ پروانه، پروانه، مهره نگهدارنده پروانه، بوش های پلاستیکی، پیچ های نگهدارنده شبکه محافظ عقب پروانه، پایه و قسمت مربوطه به موتور پنکه مشاهده می کنید.

مرحله 18- روش باز کردن قاب های پلاستیکی موتور

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

با باز شدن پیچ های نگهدارنده شبکه محافظ عقب پروانه، قاب پلاستیکی جلوی موتور آزاد می شود و می توان آن را مطابق تصویر اول از محل آن بیرون آورد.

در تصویر دوم قاب پلاستیکی جلوی موتور را مشاهده می کنید که جهت نصب شبکه محافظ عقب پروانه و پیچ و بوش نگه دارنده آن شیار و سوراخ هایی روی آن تعبیه شده است.

مرحله 19

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده دکمه انتخاب تغییر جهت وزش باد پنکه را مطابق تصویر اول باز کنید.

دکمه ی انتخاب تغییر جهت وزش باد پنکه را از محل نصب آن مطابق تصویر دوم بیرون بیاورید.

مرحله 20

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده قاب پلاستیکی به قسمت عقب موتور را مطابق تصویر اول باز کنید.

قاب یا درپوش پلاستیکی را به طور کشویی و آرام از محل آن بیرون بیاورید.

در تصویر سوم قاب پلاستیکی عقب موتور، پیچ نگهدارنده قاب و موتور تک فاز با خازن دائم کار را مشاهده می کنید.

مرحله 21- روش باز کردن کفی زیر پایه

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مطابق تصویر اول پیچ های نگهدارنده کفی پایه را به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

مطابق تصویر دوم پس از باز شدن پیچ های نگهدارنده، کفی پایه را با دو دست بگیرید و به آرامی آن را از پایه جدا کنید.

در تصویر سوم کفی از پایه جدا شده و ارتباط سیم های رابط به کلید و چراغ نشان دهنده را نشان می دهد.

مرحله 22- روش باز کردن سیم رابط از کلید

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

تصویر اول محل اتصال سیم های رابط به ترمینال کلید را نشان می دهد.

مطابق تصویر دوم به وسیله هویه، اتصال های سیم رابط به ترمینال کلید را باز کنید.

پس از ذوب شدن لحیم اتصال دهنده ی سیم های رابط به ترمینال کلید، مطابق تصویر سوم سیم رابط اصلی را از سیم رابط چراغ نشان دهنده جدا کنید.

در تصویر چهارم کفی پایه و سیم رابط پنکه را مشاهده می کنید.

مرحله 23- روش باز کردن چراغ نشان دهنده

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

همان طور که در تصویر نشان داده می شود، اتصال یک سیم رابط چراغ نشان دهنده از ترمینال کلید باز شده است.

مطابق تصویر بعدی به وسیله هویه سر سیم دیگر سیم رابط چراغ را از ترمینال کلید باز کنید.

با باز شدن این اتصال، سیم رابط دور کم موتور نیز ار ترمینال کلید جدا می شود.

مرحله 24

به وسیله پیچ گوشتی چهار سوی مناسب، پیچ نگهدارنده قاب چراغ نشان دهنده به پایه پنکه را باز کنید.

مرحله 25

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

تصویر اول مقاومت محدود کننده جریان و ولتاژ لامپ نئون چراغ نشان دهنده را نشان می دهد. مقدار این مقاومت 33 کیلو اهم است و با لامپ سری می شود.

در تصویر دوم طرف دیگر قاب چراغ نشان دهنده را مشاهده می کنید. اتصال های سیم رابط چراغ نشان دهنده به ترمینال ها مدار چاپی قاب را بازدید و کنترل کنید. در صورتی که نقصی مشاهده شد آن را اصلاح کنید.

در تصویر سوم قاب پلاستیکی روی چراغ نشان دهنده را مشاهده می کنید. هنگام سرویس دوره ای پنکه آن را تمیز کنید تا وضعیت روشن بوده چراغ بهتر رویت شود.

مرحله 26- روش باز کردن کلید

آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی

اتصال های دو ترمینال کلید در مراحل بالا باز شده است. مطابق تصویر اول به وسیله هویه، اتصال سر سیم دورم توسط موتور به ترمینال کلید را باز کنید.

مطابق تصویر دوم اتصال سر سیم دور زیاد به ترمینال کلید و اتصال سر سیم مشترک موتور به ترمینال سیمت راست کلید را به وسیله هویه باز کنید.

پس از باز شدن سر سیم، سیم های رابط موتور، چراغ نشان دهنده و سیم رابط اصلی پنکه به کلید، به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های نگهدارنده کلید به پایه دستگاه را مطابق تصویر سوم باز کنید.

مرحله 27

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مطابق تصویر اول پس از باز شدن پیچ های نگه دارنده ی کلید به پایه، کلید را به ارامی از محل آن بیرون بیاورید.

در تصویر دوم پلاتین های ثابت و متحرک کلید مشاهده می شود.

در تصویر سوم طرف دیگر کلید نشان داده شده است.

مرحله 28

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

برای بیرون آوردن قاب پلاستیکی شستی کلید، آب را مطابق تصویر اول با دست بگیرید و به طرف بالا بکشید.

در تصویر دوم قاب پلاستیکی شستی کلید راه مشاهده می کنید که از کلید جدا شده است. در تصویر سوم قاب پلاستیکی، فنرها،شستی های کلید و پلاتین های ثابت و متحرک کلید را مشاهده می کنید.

مرحله 29

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

در این تصویر یک نوع کلید نو پنکه را نشان می دهد. هنگام تعویض کلید دقت کنید که مشخصات کلید نو با کلید معیوب پنکه کاملا مطابقت داشته باشد.

مرحله 30- روش باز کردن گلویی از روی پایه

مطابق تصویر اول به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ بست فلزی نگهدارنده سیم های رابط موتور را شل کنید.

سیم های رابط موتور را مطابق تصویر دوم از زیر بست فلزی بیرون بیاورید.

مرحله 31

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

سیم های رابط موتور را از داخل شیار گلویی پنکه بیرون بیاورید.

مرحله 32

آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مهره شش گوش مربوط به پیچ نگهدارنده گلویی به پایه را مطابق تصویر اول به طرف خود بچرخانید.

مطابق تصویر دوم به وسیله آچاربکس مناسب مهره پیچ نگهدارنده گلویی را باز کنید.

پس از باز شدن مهره پیچ گلویی، آن را با دم باریک از محل مورد نظر به ارامی بیرون بیاورید.

مرحله 33

آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی

در تصویر اول پیچ، بوش فلزی شش گوش، واشر فنری و مهره شش گوش را مشاهده می کنید.

پس از باز شدن پیچ مهره نگهدارنده گلویی به پایه ی پنکه، به آرامی پایه را مطابق تصویر دوم به طرف خود بکشید تا از گلویی جدا شود.

در تصویر سوم گلویی مربوط به پایه ی پنکه را مشاهده می کنید.

در اثر سقوط و افتادن پنکه و جا به جایی نادرست، قسمت نشان داده شده در تصویر سوم دچار شکستی می شود و نیاز به تعویض پایه دارد.

مراقبت و نگهداری صحیح، از ایجاد چنین اسیبی جلوگیری می کند.

مرحله 34- روش باز کردن گلویی از موتور

آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی

بست نگهدارنده سیم های رابط موتور به بازوی درپوش عقب موتور را مطابق تصویر اول باز کنید.

به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نشان داده شده در تصویر دوم را شل کنید تا پیچ مربوط به اهرم گلویی باز شود.

پیچ نگهدارنده اهرم گلویی را مطابق تصویر سوم با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید.

مرحله 35

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مطابق تصویر اول به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب پیچ نگهدارنده گلویی به میله متصل به در پوش جلوی موتور را شل کنید.

گلویی را مطابق تصویر دوم به طور کشویی، از میله متصل به موتور بیرون بیاورید.

تصویر سوم گلویی و متعلقات آن را نشان می دهد.

مرحله 36- روش باز کردن خازن دائم کار موتور

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

مطابق تصویر اول به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده خازن به بدنه موتور با باز کنید.

با توجه به تصویر دوم این خازن دارای اطلاعات زیر است:

ظرفیت 3.5 میکروفاراد با خطای 10% +-

ولتاژ 250 ولت متناوب

فرکانس 50 هرتز

درجه حرارت محیط با کارآلایی مناسب (25- 85+) درجه سانتی گراد

مرحله 37

آموزش تعمیر پنکه رومیزی

پس از تکمیل اطلاعات نقشه مونتاژ مدار الکتریکی، به وسیله هویه اتصال سیم های رابط موتور به خازن را باز کنید.

در تصویر دوم خازن و سیم های رابط موتور به صورت جدا شده مشاهده می شود.

مرحله 38- روش باز کردن درپوش عقب موتور و مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه

آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی

به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های موتور را مطابق تصویر اول باز کنید.

مطابق تصویر دوم پس از باز کردن پیچ های موتور، درپوش عقب موتور و مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه را به آرامی از محوز روتور جدا کنید تا درگیری دنده های سر محور روتور با دنده های مکانیزم تغییر جهت وزش باد آزاد شود و مکانیزم و روتور آسیب نبینند.

هنگام جدا کردن درپوش عقب موتور، دقت کنید تا سیم های رابط موتور آسیب نبینند.

مرحله 39

آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی
آموزش تعمیر پنکه رومیزی

در تصویر اول درپوش عقب موتور و قسمت مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه را نشان می دهد.

در تصویر دوم قسمت محرک مکانیزم تغییر جهت وزش باد و داخل درپوش عقب و بوش عقب موتور را مشاهده می کنید.

مطابق تصویر سوم به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده درپوش مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه را باز کنید.

محل پیچ که در تصویر سوم با دایره مشخص شده، مربوط به پیچ نگهدارنده خازن است که باز نشد.

این پیچ همواره برای نگهداری درپوش مکانیزم تغییر جهت وزش باد هم استفاده می شود.

مرحله 40

1. چنان چه مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه معیوب باشد، مکانیزم گیر می کند و تغییر جهت وزش باد انجام نمی شود.

2. در صورتی که پنکه هنگام راه اندازی و شروع کار گیر کند و راه نیفتد یا هنگام کار سرعتش کم و زیاد شود و ایجاد سر و صدای ناهنجار کند امکان دارد بوش عقب موتور معیوب باشد، لذا بایستی آن را تعویض و روعن کاری کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *